• മലയാളം /
    மலையாளம்
ചാലോകം ആതി ചരിയാ തിയിറ്പെറും
ചാലോകം ചാമീപം തങ്കും കിരിയൈയാല്‍
ചാലോകം ചേരില്‍ വഴിആകും ചാരൂപം
പാലോക മില്ലാപ് പരനുറു ആമേ.
Go to Original Page
சிற்பி