• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සාලෝහම් ආදි සරියා තියිර්පෙරුම්
සාලෝහම් සාමීබම් තංගුම් කිරියෛයාල්
සාලෝහම් සේරිල් වළිආහුම් සාරූබම්
පාලෝහ මිල්ලාප් පරනුරු ආමේ.
Go to Original Page
சிற்பி