• తెలుగు /
    தெலுங்கு
సాలోహం ఆది సరియా తియిఱ్పెఱుం
సాలోహం సామీబం తంగుం కిరియైయాల్
సాలోహం సేరిల్ వళిఆహుం సారూబం
పాలోహ మిల్లాప్ పరనుఱు ఆమే.
Go to Original Page
சிற்பி