• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အည္စုမ္ ကတန္ထ အနာထိပရမ္ ေထ့ယ္ဝမ္
ေန့ည္စမုန္ ထာယ နိမလန္ ပိရပ္ပိလိ
ဝိည္စုမ္ အုတလုယိရ္ ေဝရု ပတုထ္ထိတ
ဝည္စထ္ ထိရုန္ထ ဝကဲယရိန္ ေထေန.
Go to Original Page
சிற்பி