• देवनागरी /
    தேவநாகரி
अञ्जुम् कडन्द अऩादिबरम् तॆय्वम्
नॆञ्जमुन् दाय निमलऩ् पिऱप्पिलि
विञ्जुम् उडलुयिर् वेऱु पडुत्तिड
वञ्जत् तिरुन्द वहैयऱिन् देऩे.
Go to Original Page
சிற்பி