• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಅಂಜುಂ ಕಡಂದ ಅನಾದಿಬರಂ ತೆಯ್ವಂ
ನೆಂಜಮುನ್ ದಾಯ ನಿಮಲನ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲಿ
ವಿಂಜುಂ ಉಡಲುಯಿರ್ ವೇಱು ಪಡುತ್ತಿಡ
ವಂಜತ್ ತಿರುಂದ ವಹೈಯಱಿನ್ ದೇನೇ.
Go to Original Page
சிற்பி