• മലയാളം /
    மலையாளம்
അഞ്ചും കടന്ത അനാതിപരം തെയ്വം
നെഞ്ചമുന്‍ തായ നിമലന്‍ പിറപ്പിലി
വിഞ്ചും ഉടലുയിര്‍ വേറു പടുത്തിട
വഞ്ചത് തിരുന്ത വകൈയറിന്‍ തേനേ.
Go to Original Page
சிற்பி