• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අඥ්ජුම් කඩන්ද අනාදිබරම් තෙය්වම්
නෙඥ්ජමුන් දාය නිමලන් පිරප්පිලි
විඥ්ජුම් උඩලුයිර් වේරු පඩුත්තිඩ
වඥ්ජත් තිරුන්ද වහෛයරින් දේනේ.
Go to Original Page
சிற்பி