• తెలుగు /
    தெலுங்கு
అంజుం కడంద అనాదిబరం తెయ్వం
నెంజమున్ దాయ నిమలన్ పిఱప్పిలి
వింజుం ఉడలుయిర్ వేఱు పడుత్తిడ
వంజత్ తిరుంద వహైయఱిన్ దేనే.
Go to Original Page
சிற்பி