• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

စီဝ ထုရိယထ္ထုထ္ ေထာ့မ္ပထမ္ စီဝနာရ္
ပာဝု ပရထုရိ ယထ္ထိနိလ္ ထရ္ပထမ္
ေမဝု စိဝထုရိ ယထ္(ထု)အစိ ေမ့ယ္ပ္ပထမ္
ေအာဝိ ဝိတုမ္ထထ္ ထုဝမစိ အုန္မဲေယ.
Go to Original Page
சிற்பி