• देवनागरी /
    தேவநாகரி
सीव तुरियत्तुत् तॊम्बदम् सीवऩार्
पावु परदुरि यत्तिऩिल् तऱ्पदम्
मेवु सिवदुरि यत्(तु)असि मॆय्प्पदम्
ओवि विडुम्तत् तुवमसि उण्मैये.
Go to Original Page
சிற்பி