• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಸೀವ ತುರಿಯತ್ತುತ್ ತೊಂಬದಂ ಸೀವನಾರ್
ಪಾವು ಪರದುರಿ ಯತ್ತಿನಿಲ್ ತಱ್ಪದಂ
ಮೇವು ಸಿವದುರಿ ಯತ್(ತು)ಅಸಿ ಮೆಯ್ಪ್ಪದಂ
ಓವಿ ವಿಡುಮ್ತತ್ ತುವಮಸಿ ಉಣ್ಮೈಯೇ.
Go to Original Page
சிற்பி