• മലയാളം /
    மலையாளம்
ചീവ തുരിയത്തുത് തൊംപതം ചീവനാര്‍
പാവു പരതുരി യത്തിനില്‍ തറ്പതം
മേവു ചിവതുരി യത്(തു)അചി മെയ്പ്പതം
ഓവി വിടുമ്തത് തുവമചി ഉണ്മൈയേ.
Go to Original Page
சிற்பி