• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සීව තුරියත්තුත් තොම්බදම් සීවනාර්
පාවු පරදුරි යත්තිනිල් තර්පදම්
මේවු සිවදුරි යත්(තු)අසි මෙය්ප්පදම්
ඕවි විඩුම්තත් තුවමසි උණ්මෛයේ.
Go to Original Page
சிற்பி