• తెలుగు /
    தெலுங்கு
సీవ తురియత్తుత్ తొంబదం సీవనార్
పావు పరదురి యత్తినిల్ తఱ్పదం
మేవు సివదురి యత్(తు)అసి మెయ్ప్పదం
ఓవి విడుమ్తత్ తువమసి ఉణ్మైయే.
Go to Original Page
சிற்பி