• ภาษาไทย /
    சீயம்
จีวะ ถุริยะถถุถ โถะมปะถะม จีวะณาร
ปาวุ ปะระถุริ ยะถถิณิล ถะรปะถะม
เมวุ จิวะถุริ ยะถ(ถุ)อจิ เมะยปปะถะม
โอวิ วิดุมถะถ ถุวะมะจิ อุณมายเย.
Go to Original Page
சிற்பி