• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မထိမလိ ပုရိစဲ မာတက္ ကူတရ္
ပထိမိစဲ နိလဝု ပာလ္နိရ ဝရိစ္စိရ
ကန္နမ္ ပယိလ္ေပာ့လိလ္ အာလ ဝာယိန္
မန္နိယ စိဝန္ယာန္ ေမာ့လိထရု မာရ္ရမ္
ပရုဝက္ ေကာ့န္မူပ္ ပတိေယ့နပ္ ပာဝလရ္က္

ေကာ့ရုမဲယိန္ အုရိမဲယိန္ အုထဝိ ေအာ့လိထိကလ္
ကုရုမာ မထိပုရဲ ကုလဝိယ ကုတဲက္ကီလ္စ္
ေစ့ရုမာ အုကဲက္ကုမ္ ေစရလန္ ကာန္က
ပန္ပာလ္ ယာလ္ပယိလ္ ပာန ပထ္ထိရန္
ထန္ေပာလ္ ေအ့န္ပာလ္ အန္ပန္ ထန္ပာရ္

ကာန္ပထု ကရုထိပ္ ေပာန္ထနန္
မာန္ေပာ့ရုလ္ ေကာ့တုထ္ထု ဝရဝိတုပ္ ပထုေဝ.
Go to Original Page
சிற்பி