• देवनागरी /
    தேவநாகரி
मदिमलि पुरिसै माडक् कूडऱ्
पदिमिसै निलवु पाल्निऱ वरिच्चिऱ
कऩ्ऩम् पयिल्बॊऴिल् आल वायिऩ्
मऩ्ऩिय सिवऩ्याऩ् मॊऴिदरु माट्रम्
परुवक् कॊण्मूप् पडियॆऩप् पावलर्क्

कॊरुमैयिऩ् उरिमैयिऩ् उदवि ऒळिदिहऴ्
कुरुमा मदिबुरै कुलविय कुडैक्कीऴ्च्
सॆरुमा उहैक्कुम् सेरलऩ् काण्ग
पण्बाल् याऴ्बयिल् पाण पत्तिरऩ्
तऩ्बोल् ऎऩ्बाल् अऩ्बऩ् तऩ्बाऱ्

काण्बदु करुदिप् पोन्दऩऩ्
माण्बॊरुळ् कॊडुत्तु वरविडुप् पदुवे.
Go to Original Page
சிற்பி