• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಮದಿಮಲಿ ಪುರಿಸೈ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡಱ್
ಪದಿಮಿಸೈ ನಿಲವು ಪಾಲ್ನಿಱ ವರಿಚ್ಚಿಱ
ಕನ್ನಂ ಪಯಿಲ್ಬೊೞಿಲ್ ಆಲ ವಾಯಿನ್
ಮನ್ನಿಯ ಸಿವನ್ಯಾನ್ ಮೊೞಿದರು ಮಾಟ್ರಂ
ಪರುವಕ್ ಕೊಣ್ಮೂಪ್ ಪಡಿಯೆನಪ್ ಪಾವಲರ್ಕ್

ಕೊರುಮೈಯಿನ್ ಉರಿಮೈಯಿನ್ ಉದವಿ ಒಳಿದಿಹೞ್
ಕುರುಮಾ ಮದಿಬುರೈ ಕುಲವಿಯ ಕುಡೈಕ್ಕೀೞ್ಚ್
ಸೆರುಮಾ ಉಹೈಕ್ಕುಂ ಸೇರಲನ್ ಕಾಣ್ಗ
ಪಣ್ಬಾಲ್ ಯಾೞ್ಬಯಿಲ್ ಪಾಣ ಪತ್ತಿರನ್
ತನ್ಬೋಲ್ ಎನ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಬನ್ ತನ್ಬಾಱ್

ಕಾಣ್ಬದು ಕರುದಿಪ್ ಪೋಂದನನ್
ಮಾಣ್ಬೊರುಳ್ ಕೊಡುತ್ತು ವರವಿಡುಪ್ ಪದುವೇ.
Go to Original Page
சிற்பி