• മലയാളം /
    மலையாளம்
മതിമലി പുരിചൈ മാടക് കൂടറ്
പതിമിചൈ നിലവു പാല്‍നിറ വരിച്ചിറ
കന്‍നം പയില്‍പൊഴില്‍ ആല വായിന്‍
മന്‍നിയ ചിവന്‍യാന്‍ മൊഴിതരു മാറ്റം
പരുവക് കൊണ്മൂപ് പടിയെനപ് പാവലര്‍ക്

കൊരുമൈയിന്‍ ഉരിമൈയിന്‍ ഉതവി ഒളിതികഴ്
കുരുമാ മതിപുരൈ കുലവിയ കുടൈക്കീഴ്ച്
ചെരുമാ ഉകൈക്കും ചേരലന്‍ കാണ്‍ക
പണ്‍പാല്‍ യാഴ്പയില്‍ പാണ പത്തിരന്‍
തന്‍പോല്‍ എന്‍പാല്‍ അന്‍പന്‍ തന്‍പാറ്

കാണ്‍പതു കരുതിപ് പോന്തനന്‍
മാണ്‍പൊരുള്‍ കൊടുത്തു വരവിടുപ് പതുവേ.
Go to Original Page
சிற்பி