• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මදිමලි පුරිසෛ මාඩක් කූඩර්
පදිමිසෛ නිලවු පාල්නිර වරිච්චිර
කන්නම් පයිල්බොළිල් ආල වායින්
මන්නිය සිවන්‍යාන් මොළිදරු මාට්‍රම්
පරුවක් කොණ්මූප් පඩියෙනප් පාවලර්ක්

කොරුමෛයින් උරිමෛයින් උදවි ඔළිදිහළ්
කුරුමා මදිබුරෛ කුලවිය කුඩෛක්කීළ්ච්
සෙරුමා උහෛක්කුම් සේරලන් කාණ්හ
පණ්බාල් යාළ්බයිල් පාණ පත්තිරන්
තන්බෝල් එන්බාල් අන්බන් තන්බාර්

කාණ්බදු කරුදිප් පෝන්දනන්
මාණ්බොරුළ් කොඩුත්තු වරවිඩුප් පදුවේ.
Go to Original Page
சிற்பி