• తెలుగు /
    தெலுங்கு
మదిమలి పురిసై మాడక్ కూడఱ్
పదిమిసై నిలవు పాల్నిఱ వరిచ్చిఱ
కన్నం పయిల్బొళిల్ ఆల వాయిన్
మన్నియ సివన్యాన్ మొళిదరు మాట్రం
పరువక్ కొణ్మూప్ పడియెనప్ పావలర్క్

కొరుమైయిన్ ఉరిమైయిన్ ఉదవి ఒళిదిహళ్
కురుమా మదిబురై కులవియ కుడైక్కీళ్చ్
సెరుమా ఉహైక్కుం సేరలన్ కాణ్గ
పణ్బాల్ యాళ్బయిల్ పాణ పత్తిరన్
తన్బోల్ ఎన్బాల్ అన్బన్ తన్బాఱ్

కాణ్బదు కరుదిప్ పోందనన్
మాణ్బొరుళ్ కొడుత్తు వరవిడుప్ పదువే.
Go to Original Page
சிற்பி