• ภาษาไทย /
    சீயம்
มะถิมะลิ ปุริจาย มาดะก กูดะร
ปะถิมิจาย นิละวุ ปาลนิระ วะริจจิระ
กะณณะม ปะยิลโปะฬิล อาละ วายิณ
มะณณิยะ จิวะณยาณ โมะฬิถะรุ มารระม
ปะรุวะก โกะณมูป ปะดิเยะณะป ปาวะละรก

โกะรุมายยิณ อุริมายยิณ อุถะวิ โอะลิถิกะฬ
กุรุมา มะถิปุราย กุละวิยะ กุดายกกีฬจ
เจะรุมา อุกายกกุม เจระละณ กาณกะ
ปะณปาล ยาฬปะยิล ปาณะ ปะถถิระณ
ถะณโปล เอะณปาล อณปะณ ถะณปาร

กาณปะถุ กะรุถิป โปนถะณะณ
มาณโปะรุล โกะดุถถุ วะระวิดุป ปะถุเว.
Go to Original Page
சிற்பி