• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အုလေက့ လာမ္အုနရ္န္ ေထာထရ္ ကရိယဝန္
နိလဝု လာဝိယ နီရ္မလိ ေဝနိယန္
အလကိလ္ ေစာထိယန္ အမ္ပလထ္ ထာတုဝာန္
မလရ္စိ လမ္ပတိ ဝာလ္ထ္ထိ ဝနင္ကုဝာမ္.
Go to Original Page
சிற்பி