• देवनागरी /
    தேவநாகரி
उलहॆ लाम्उणर्न् दोदऱ् करियवऩ्
निलवु लाविय नीर्मलि वेणियऩ्
अलहिल् सोदियऩ् अम्बलत् ताडुवाऩ्
मलर्सि लम्बडि वाऴ्त्ति वणङ्गुवाम्.
Go to Original Page
சிற்பி