• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಉಲಹೆ ಲಾಮ್ಉಣರ್ನ್ ದೋದಱ್ ಕರಿಯವನ್
ನಿಲವು ಲಾವಿಯ ನೀರ್ಮಲಿ ವೇಣಿಯನ್
ಅಲಹಿಲ್ ಸೋದಿಯನ್ ಅಂಬಲತ್ ತಾಡುವಾನ್
ಮಲರ್ಸಿ ಲಂಬಡಿ ವಾೞ್ತ್ತಿ ವಣಂಗುವಾಂ.
Go to Original Page
சிற்பி