• മലയാളം /
    மலையாளம்
ഉലകെ ലാമ്ഉണര്‍ന്‍ തോതറ് കരിയവന്‍
നിലവു ലാവിയ നീര്‍മലി വേണിയന്‍
അലകില്‍ ചോതിയന്‍ അംപലത് താടുവാന്‍
മലര്‍ചി ലംപടി വാഴ്ത്തി വണങ്കുവാം.
Go to Original Page
சிற்பி