• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

උලහෙ ලාම්උණර්න් දෝදර් කරියවන්
නිලවු ලාවිය නීර්මලි වේණියන්
අලහිල් සෝදියන් අම්බලත් තාඩුවාන්
මලර්සි ලම්බඩි වාළ්ත්ති වණංගුවාම්.
Go to Original Page
சிற்பி