• తెలుగు /
    தெலுங்கு
ఉలహె లామ్ఉణర్న్ దోదఱ్ కరియవన్
నిలవు లావియ నీర్మలి వేణియన్
అలహిల్ సోదియన్ అంబలత్ తాడువాన్
మలర్సి లంబడి వాళ్త్తి వణంగువాం.
Go to Original Page
சிற்பி