• عربي /
    அரபி
سيَنّيَ لَنغْغَظَ نِبَّظَ نَتَّیَ ليَۤسيَظُمْ
بُنَّْيْ وٕنْغِظِ یِرْبَوَ ضَمْبُرَيْ بُونْدَرایْ
تُنِّْ نَلِّمَيْ یُوۤرْمُدِ تُوۤیْغَظَ لِيرْسُولِيرْ
بِنُّْ سيَنعْجَدَيْ یِرْبِرَيْ بامْبُدَنْ وَيْتَّديَۤ.


Go to Original Page
சிற்பி