• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေစ့န္ေန့ လင္ကလ နိပ္ပလ နထ္ထယ ေလေစ့လုမ္
ပုန္နဲ ေဝ့န္ကိလိ ယိရ္ပဝ လမ္ပုရဲ ပူန္ထရာယ္
ထုန္နိ နလ္လိမဲ ေယာရ္မုတိ ေထာယ္ကလ လီရ္ေစာ့လီရ္
ပိန္နု ေစ့ည္စတဲ ယိရ္ပိရဲ ပာမ္ပုတန္ ဝဲထ္ထေထ.
Go to Original Page
சிற்பி