• देवनागरी /
    தேவநாகரி
सॆन्नॆ लङ्गऴ ऩिप्पऴ ऩत्तय लेसॆऴुम्
पुऩ्ऩै वॆण्गिऴि यिऱ्पव ळम्बुरै पून्दराय्
तुऩ्ऩि नल्लिमै योर्मुडि तोय्गऴ लीर्सॊलीर्
पिऩ्ऩु सॆञ्जडै यिऱ्पिऱै पाम्बुडऩ् वैत्तदे.
Go to Original Page
சிற்பி