• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಸೆನ್ನೆ ಲಂಗೞ ನಿಪ್ಪೞ ನತ್ತಯ ಲೇಸೆೞುಂ
ಪುನ್ನೈ ವೆಣ್ಗಿೞಿ ಯಿಱ್ಪವ ಳಂಬುರೈ ಪೂಂದರಾಯ್
ತುನ್ನಿ ನಲ್ಲಿಮೈ ಯೋರ್ಮುಡಿ ತೋಯ್ಗೞ ಲೀರ್ಸೊಲೀರ್
ಪಿನ್ನು ಸೆಂಜಡೈ ಯಿಱ್ಪಿಱೈ ಪಾಂಬುಡನ್ ವೈತ್ತದೇ.
Go to Original Page
சிற்பி