• മലയാളം /
    மலையாளம்
ചെന്നെ ലങ്കഴ നിപ്പഴ നത്തയ ലേചെഴും
പുന്‍നൈ വെണ്‍കിഴി യിറ്പവ ളംപുരൈ പൂന്തരായ്
തുന്‍നി നല്ലിമൈ യോര്‍മുടി തോയ്കഴ ലീര്‍ചൊലീര്‍
പിന്‍നു ചെഞ്ചടൈ യിറ്പിറൈ പാംപുടന്‍ വൈത്തതേ.
Go to Original Page
சிற்பி