• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සෙන්නෙ ලංගළ නිප්පළ නත්තය ලේසෙළුම්
පුන්නෛ වෙණ්හිළි යිර්පව ළම්බුරෛ පූන්දරාය්
තුන්නි නල්ලිමෛ යෝර්මුඩි තෝය්හළ ලීර්සොලීර්
පින්නු සෙඥ්ජඩෛ යිර්පිරෛ පාම්බුඩන් වෛත්තදේ.
Go to Original Page
சிற்பி