• తెలుగు /
    தெலுங்கு
సెన్నె లంగళ నిప్పళ నత్తయ లేసెళుం
పున్నై వెణ్గిళి యిఱ్పవ ళంబురై పూందరాయ్
తున్ని నల్లిమై యోర్ముడి తోయ్గళ లీర్సొలీర్
పిన్ను సెంజడై యిఱ్పిఱై పాంబుడన్ వైత్తదే.
Go to Original Page
சிற்பி