• ภาษาไทย /
    சீயம்
เจะนเนะ ละงกะฬะ ณิปปะฬะ ณะถถะยะ เลเจะฬุม
ปุณณาย เวะณกิฬิ ยิรปะวะ ละมปุราย ปูนถะราย
ถุณณิ นะลลิมาย โยรมุดิ โถยกะฬะ ลีรโจะลีร
ปิณณุ เจะญจะดาย ยิรปิราย ปามปุดะณ วายถถะเถ.
Go to Original Page
சிற்பி