• عربي /
    அரபி
وِنْديَ لامَلَ رَوِّرَيْ نارُدَنْ تيَۤنْوِمِّ
وَنْديَ لامْنَسَيْ یالْاِسَيْ بادُمْوَ لَنعْجُظِتْ
تُونْديَ لامْبَرَ وُنعْجُدَرْ بُوۤلْاُوضِ یِيرْسُولِيرْ
بَنْديَ لامْبَلِ تيَۤرْنْدُولِ بادَلْبَ یِنْدْرَديَۤ.


Go to Original Page
சிற்பி