• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ဝိန္ေတ့ လာမလ ရဝ္ဝိရဲ နာရုထန္ ေတန္ဝိမ္မိ
ဝန္ေတ့ လာမ္နစဲ ယာလ္အိစဲ ပာတုမ္ဝ လည္စုလိထ္
ေထာ့န္ေတ့ လာမ္ပရ ဝုည္စုတရ္ ေပာလ္ေအာ့လိ ယီရ္ေစာ့လီရ္
ပန္ေတ့ လာမ္ပလိ ေထရ္န္ေထာ့လိ ပာတလ္ပ ယိန္ရေထ.
Go to Original Page
சிற்பி