• देवनागरी /
    தேவநாகரி
विण्डॆ लामल रव्विरै नाऱुदण् टेऩ्विम्मि
वण्डॆ लाम्नसै याल्इसै पाडुम्व लञ्जुऴित्
तॊण्डॆ लाम्बर वुञ्जुडर् पोल्ऒळि यीर्सॊलीर्
पण्डॆ लाम्बलि तेर्न्दॊलि पाडल्ब यिण्ड्रदे.
Go to Original Page
சிற்பி