• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ವಿಂಡೆ ಲಾಮಲ ರವ್ವಿರೈ ನಾಱುದಣ್ ಟೇನ್ವಿಮ್ಮಿ
ವಂಡೆ ಲಾಮ್ನಸೈ ಯಾಲ್ಇಸೈ ಪಾಡುಮ್ವ ಲಂಜುೞಿತ್
ತೊಂಡೆ ಲಾಂಬರ ವುಂಜುಡರ್ ಪೋಲ್ಒಳಿ ಯೀರ್ಸೊಲೀರ್
ಪಂಡೆ ಲಾಂಬಲಿ ತೇರ್ಂದೊಲಿ ಪಾಡಲ್ಬ ಯಿಂಡ್ರದೇ.
Go to Original Page
சிற்பி