• മലയാളം /
    மலையாளம்
വിണ്ടെ ലാമല രവ്വിരൈ നാറുതണ്‍ ടേന്‍വിമ്മി
വണ്ടെ ലാമ്നചൈ യാല്‍ഇചൈ പാടുമ്വ ലഞ്ചുഴിത്
തൊണ്ടെ ലാംപര വുഞ്ചുടര്‍ പോല്‍ഒളി യീര്‍ചൊലീര്‍
പണ്ടെ ലാംപലി തേര്‍ന്തൊലി പാടല്‍പ യിന്‍റതേ.
Go to Original Page
சிற்பி