• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

විණ්ඩෙ ලාමල රව්විරෛ නාරුදණ් ටේන්විම්මි
වණ්ඩෙ ලාම්නසෛ යාල්ඉසෛ පාඩුම්ව ලඥ්ජුළිත්
තොණ්ඩෙ ලාම්බර වුඥ්ජුඩර් පෝල්ඔළි යීර්සොලීර්
පණ්ඩෙ ලාම්බලි තේර්න්දොලි පාඩල්බ යින්‍රදේ.
Go to Original Page
சிற்பி