• తెలుగు /
    தெலுங்கு
విండె లామల రవ్విరై నాఱుదణ్ టేన్విమ్మి
వండె లామ్నసై యాల్ఇసై పాడుమ్వ లంజుళిత్
తొండె లాంబర వుంజుడర్ పోల్ఒళి యీర్సొలీర్
పండె లాంబలి తేర్ందొలి పాడల్బ యిండ్రదే.
Go to Original Page
சிற்பி