• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အာတိ နာယ္နရု ေန့ယ္ေယာ့တု ပာလ္ထယိရ္ အန္ထ နရ္ပိရိ ယာထစိရ္ ရမ္ပလမ္
နာတိ နာယ္အိတ မာနရုင္ ေကာ့န္ရဲ နယန္ထဝေန
ပာတိ နာယ္မရဲ ေယာတုပလ္ ကီထမုမ္ ပလ္စ တဲပ္ပနိ ကာလ္ကထိရ္ ေဝ့န္တိင္ကလ္
စူတိ နာယ္အရု လာယ္စုရုင္ကေအ့မ ေထာ့လ္ဝိနဲေယ.
Go to Original Page
சிற்பி