• देवनागरी /
    தேவநாகரி
आडि ऩाय्नऱु नॆय्यॊडु पाल्दयिर् अन्द णर्बिरि यादसिट्रम्बलम्
नाडि ऩाय्इड मानऱुङ् कॊण्ड्रै नयन्दवऩे
पाडि ऩाय्मऱै योडुबल् कीदमुम् पल्स टैप्पऩि काल्गदिर् वॆण्डिङ्गळ्
सूडि ऩाय्अरु ळाय्सुरुङ्गऎम तॊल्विऩैये.
Go to Original Page
சிற்பி