• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಆಡಿ ನಾಯ್ನಱು ನೆಯ್ಯೊಡು ಪಾಲ್ದಯಿರ್ ಅಂದ ಣರ್ಬಿರಿ ಯಾದಸಿಟ್ರಂಬಲಂ
ನಾಡಿ ನಾಯ್ಇಡ ಮಾನಱುಙ್ ಕೊಂಡ್ರೈ ನಯಂದವನೇ
ಪಾಡಿ ನಾಯ್ಮಱೈ ಯೋಡುಬಲ್ ಕೀದಮುಂ ಪಲ್ಸ ಟೈಪ್ಪನಿ ಕಾಲ್ಗದಿರ್ ವೆಂಡಿಂಗಳ್
ಸೂಡಿ ನಾಯ್ಅರು ಳಾಯ್ಸುರುಂಗಎಮ ತೊಲ್ವಿನೈಯೇ.
Go to Original Page
சிற்பி