• മലയാളം /
    மலையாளம்
ആടി നായ്നറു നെയ്യൊടു പാല്‍തയിര്‍ അന്ത ണര്‍പിരി യാതചിറ് റംപലം
നാടി നായ്ഇട മാനറുങ് കൊന്‍റൈ നയന്തവനേ
പാടി നായ്മറൈ യോടുപല്‍ കീതമും പല്‍ച ടൈപ്പനി കാല്‍കതിര്‍ വെണ്ടിങ്കള്‍
ചൂടി നായ്അരു ളായ്ചുരുങ്കഎമ തൊല്വിനൈയേ.
Go to Original Page
சிற்பி