• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ආඩි නාය්නරු නෙය්‍යොඩු පාල්දයිර් අන්ද ණර්බිරි යාදසිට්‍රම්බලම්
නාඩි නාය්ඉඩ මානරුඞ් කොන්‍රෛ නයන්දවනේ
පාඩි නාය්මරෛ යෝඩුබල් කීදමුම් පල්ස ටෛප්පනි කාල්හදිර් වෙණ්ඩිංගළ්
සූඩි නාය්අරු ළාය්සුරුංගඑම තොල්විනෛයේ.
Go to Original Page
சிற்பி