• తెలుగు /
    தெலுங்கு
ఆడి నాయ్నఱు నెయ్యొడు పాల్దయిర్ అంద ణర్బిరి యాదసిట్రంబలం
నాడి నాయ్ఇడ మానఱుఙ్ కొండ్రై నయందవనే
పాడి నాయ్మఱై యోడుబల్ కీదముం పల్స టైప్పని కాల్గదిర్ వెండింగళ్
సూడి నాయ్అరు ళాయ్సురుంగఎమ తొల్వినైయే.
Go to Original Page
சிற்பி